آخرین اخبار

دوره جامع آموزش پیشرفته طراحی سازه های بلند مرتبه و دینامیکی

***************************************************************************

تحلیل دینامیکی سازه ها شامل مبانی پایه ، ضوابط آیین نامه ای و مباحث نرم افزاری ؛ شرح جامع و تفصیلی تحلیل و طراحی دیوارهای برشی ( دیوارهای دو بعدی ، سه بعدی ، کوپله ) شامل جزئیات مدل سازی و مباحث نرم افزاری ،

 

نکات و ضوابط آیین نامه ای ؛ طراحی سقف ها ( سقفهای کامپوزیت سنتی ، متال دک ها ، دالهای بتن آرمه شامل سیستم تیردال ، دال های تخت و دالهای مجوف ، سقفهای تیرچه بلوک شامل تیرچه های بتنی و کرمیت ) ؛

 

مدل سازی و آنالیز دیافراگم های انعطاف پذیر ؛

 

 

ضوابط آیین نامه ای و مباحث نرم افزاری کاهش سربار ؛

 

تحلیل و طراحی شمع ها و شرح مدل سازی آنها در نرم افزار شامل تک شمع ها و گروه شمع ها ،

 

تحلیل و طراحی دیوارهای حائل شامل تعیین فشارهای استاتیک و دینامیک وارد بر آنها و شرح مدل سازی آنها در نرم افزار