آخرین اخبار

****سرفصل دوره کاربردی طراحی با Etabs & Safe ****

***************************************************************************

۱-تعاریف شامل تعریف مصالح، مقاطع فولادی، بتنی، و تیرهای کامپوزیت، تعریف المانهای سطحی انواع سقف ها

۲- نکات کاربردی مدلسازی سازه در نرم افزار

۳- بارگذاری
بررسی بارهای زنده مرده در مبحث ۶ (ویرایش ۹۲)
تشریح کامل پارامترهای نیروی زلزله در استاندارد ۲۸۰۰ (ویرایش چهارم) و انواع روشهای اعمال آن در نرم افزار
نکات کاربردی مربوط به بارگذاری آسانسور، راه پله، بالکن ها و …

۴- ترکیب بارها و آیین نامه ها
بررسی ترکیب بارهای  ACI-2014 و نحوه اعمال آنها در نرم افزار
تشریح ترکیب بارهای  AISC-2010 و مبحث ۱۰ ایران
ضوابط لرزه ای در سازه های فولادی و نحوه اعمال پارامترهای لرزه ای در طراحی به روش LRFD

۵- ضرایب اصلاحی اعضا
اصلاح سختی خمشی اعضا
نواحی صلب انتهایی
اصلاح سختی پیچشی تیرهای بتنی و بررسی مفصلی بودن تیرهای فرعی در سازه های بتنی

۶- ضوابط تعیین فاصله مهارهای جانبی در سازه های فولادی

۷- تحلیل سازه و بررسی نتایج حاصل، نحوه یافتن خطاهای رایج بر اساس نتایج آنالیز

۸- بررسی کامل نتایج طراحی سازه بتنی و فولادی و نحوه بهینه سازی مقاطع

۹- تشریح ضوابط P_Δ

۱۰- کنترل drift و درز انقطاع

۱۱- برری و نحوه چگونگی ضریب نا معینی و تشدید

۱۲- نحوه اعمال نیروی قائم زلزله

۱۳-نحوه اعمال نیروهای ۱۰۰-۳۰

۱۴- نکات کاربردی مدلسازی در نرم افزار

۱۵- ارسال  نتایج  طراحی سازه فولادی و بتنی به سیف و تحلیل و طراحی فونداسیون مناسب برای آن

۱۶- بررسی ترکیبات بارگذاری مناسب مطابق مبحث ۶ و ۷ مقررات ملی ساختمان ویرایش ۱۳۹۲

۱۷- آموزش طراحی سقف های رایج در نرم افزار و یا دستی