آخرین اخبار

منابع درسی

منابع درس مقاومت مصالح ۲ :

کتاب مقاومت مصالح بیر و جانسون ترجمه بهرام پوستی( فصل های ۷و۹و۱۰و۱۱)

منابع درس روش های اجرایی ساختمان:

۱- اجرای ساختمان های بتن آرمه: مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان

۲- اجرای ساختمان های فولادی: مبحث ۱۰ مقررا ت ملی ساختمان

۳- طرح و اجرای صنعتی ساختمانها: مبحث۱۱ مقررات ملی ساختمان

۴- ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا:  مبحث۱۲ مقررات ملی ساختمان

برای دانلود کتاب های مذکور می توانید به بخش کتاب و جزوه  و آیین نامه و مقررات ملی ایران، از زیر مجموعه مطالب عمرانی در سایت مراجعه نمایید.