آخرین اخبار

نمرات پایان ترم

نمرات درسهای 

۱-مقاومت مصالح 

۲- مکانیک سیالات

۳- هیدرولیک انهار

۴- هیدرولوژی مهندسی

مربوط به امتحانات پایان ترم نیم سال تحصیلی دوم سال ۱۳۹۳ در پرتال دانشگاه ثبت شد.