آخرین اخبار

****آشنایی با الزامات تجهیزات و بازسی جایگاه سوخت گیری گاز طبیعی فشردهCNG ****

۱-الزامات و اصول کلی طراحی جایگاه و تاسیسات آن

۲-الزامات عمومی گاز طبیعی فشرده و شرایط تجهیزات آن

۳-الزامات و اصول کلی طراحی جایگاه و تاسیسات آن

۴-تجهیزات و اجزایجایگاه

۵-طراحی فضای تردد و حرکت

۶-لوله کشی

۷-بازرسی و آزمون دوره ای

۸-ایمنی تجهیزات

۹-چک لیست بازرسی جایگاه سوخت CNG

در پایان دوره به شرکت کنندگاه گواهی نامعه معتبر ارائه خواهد شد.

کلیه دوره ها بر اساس آخرین بازنگری های استاندارد های آموزشی بین المللی می باشد.