آخرین اخبار

****آشنایی با بازرسی جوش سازه های فولادی LEVEL1****

۱-آزمون های متدوال بازرسی جوش

۲-انواع الترودها

۳-انواع دستگاه های جوشکاری

۴-انواع جوش

۵-نقشه خوانی

۶-انواع اتصالات

۷-عیوب

۸-آزمون های غیرذ مخرب و مخرب

۹-دستور العمل جوشکاری WPS

۱۰-ارزیابی دستور العمل PQR

۱۱-تست صلاحیت جوشکاری WQT

در پایان دوره به شرکت کنندگاه گواهی نامعه معتبر و بین المللی ارائه خواهد شد.

کلیه دوره ها بر اساس آخرین بازنگری های استاندارد های آموزشی بین المللی می باشد.