آخرین اخبار

****آشنایی با نحوه بازرسی مخازنCNG و دستور العمل های مربوطه****

در این دوره روش و الزامات بازرسی خودرو مخازن CNG شامل شناخت آسیب مخازن، معیارهای ارزیابی آسیب مخازن، ابزار و تجهیزات بازرسی، شرایط بازرسی و غیره تشریح میشوند

۱-آماده سازی برای انجام بازرسیچ

۲-طبقه بندی آسیب مخزن و تجهیزات متصل به آن

۳-تشریح آسیب های وارده به مخزن و تجهیزات متصل به آن

۴-ابزار و تجهیزات بازرسی

۵-عملیات تخلیه گاز و پاک سازی مخزن

۶-شرایط انجام بازرسی های متعدد

۷-شرایط بازرس

۸-آزمایش هیدرو استایک مخزن

۹-آزمایش های غیر مخرب

در پایان دوره به شرکت کنندگاه گواهی نامعه معتبر ارائه خواهد شد.

کلیه دوره ها بر اساس آخرین بازنگری های استاندارد های آموزشی بین المللی می باشد.