آخرین اخبار

****دوره کاربردی کارشناسی آزمایشگاه خاک وبتن****

*****************************************************************************

روز اول
? آزمايش دانه بندي خاك به كمك الك هاي استاندارد و هيدرومتري
? آزمايش حدود اتربرگ

? روز دوم
? آزمايش برش ١٠*١٠ و ٣٠*٣٠
? آزمايش تحكيم
??? نكات و جزئيات گزارش نويسي

? روز سوم
آزمايش تك محوري ➡➡➡
? آزمايش CBR
???آزمايش تراكم و دانسيته

? روز چهارم
?نمونه گيري از بتن تازه
?آزمايش اسلامپ بتن
?آزمايش مقاومت فشاري بتن
? آزمايش لوس آنجلس
?آزمايش دانه بندي مصالح سنگي بتن
? آزمايش سلامت سنگدانه _ تطويل و تورق