آخرین اخبار

****دوره آموزشی اصول و مقررات پیمان در طرحهای عمرانی****

۱- تعاریف و مفاهیم (کارفرما – مشاور- پیمانکار – رئیس کارگاه – پیمانکار جزء – کار – کارگاه – تجهیز و برچیدن کارگاه – برآورد آجرای کار – مدت و مبلغ اولیه پیمان – ضریب پیمان، نرخ پیمان، متوسط کارکرد فرضی)

۲- تأییدات و تعهدات پیمانکار (مسئولیت حسن انجام کار – برنامه کار – کنترل نقاط نشانه – تجهیز کارگاه – نقشه ها و ابلاغ دستورکارها – اجرای کار در شب و …)

۳- تعهدات و اختیارات کارفرما (تحویل کارگاه – تغییر مقادیر و قیمت جدید – تعدیل نرخ پیمان – تغییر مدت پیمان)

۴- تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار (پیش پرداخت ها و نحوه پرداخت صورت وضعیت ها – تحویل موقت – تحویل قطعی – صورت وضعیت قطعی – دوره تضمین)

۵- حوادث قهری – موارد فسخ پیمان – خاتمه پیمان – تعلیق – هزینه تسریع و خسارت تأخیر – صورت حساب نهایی