آخرین اخبار

****دوره جامع آموزش پیشرفته طراحی سازه های بلند مرتبه و دینامیکی****

۱- تحلیل دینامیکی سازه ها شامل مبانی پایه ، ضوابط آیین نامه ای و مباحث نرم افزاری؛

 ۲- شرح جامع و تفصیلی تحلیل و طراحی دیوارهای برشی ( دیوارهای دو بعدی ، سه بعدی ، کوپله ) شامل جزئیات مدل سازی و مباحث نرم افزاری، مطابق آیین نامه مبحث ۹ و ۲۸۰۰ ایران وآیین نامه ACI امریکا؛

۲-۱-بررسی و طراحی دیوارهای برشی یکنواخت(Uniform) و المان مرزی دار(Edge Boundray Element) و کوپله(بازشو دار)؛

۲-۲- بررسی و نحوه اعنال ضرایب ترک خوردگی دیوارها؛

۳- کنترل کامل ضابطه ۲۵% و ۵۰% در قاب های دوگانه؛

۴- کنترل زلزله سطح بهره برداری؛

۵- نکات و ضوابط آیین نامه ای طراحی سقف ها ( سقفهای کامپوزیت سنتی ، متال دک ها ، دالهای بتن آرمه شامل سیستم تیردال ، دال های تخت و دالهای مجوف ، سقفهای تیرچه بلوک شامل تیرچه های بتنی و کرمیت و سقف های کوبیاکس و مهانیت ویوبوت ) 

۶- مدل سازی و آنالیز دیافراگم های انعطاف پذیر ؛

۷- ضوابط آیین نامه ای و مباحث نرم افزاری کاهش سربار ؛

۸- تحلیل و طراحی شمع ها و شرح مدل سازی آنها در نرم افزار شامل تک شمع ها و گروه شمع ها ،

۹- تحلیل و طراحی دیوارهای حائل شامل تعیین فشارهای استاتیک و دینامیک وارد بر آنها و شرح مدل سازی آنها در نرم افزار؛