آخرین اخبار

                                            دانلود نشریه های ملی ایران
ردیف عنوان نشریه دانلود نشریه
۱ دستورالعمل طراحی دیوارهای برشی بتن آرمه در سازه های فولادی و حداقل ضوابط مربوطه – دستورالعمل شماره ۹۳-۱۰۱-۱  CSW_in_Steel_Frames 6
۲ دستور العمل بهسازی ساختمانهای موجود
نشریه ۳۶۰، ۱۳۹۲
 Code360_r1
۳ تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود(ویرایش اول)نشریه ۳۶۱، ۱۳۸۸  Code363-1
۴ راهنمای روش ها و شیوه های بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود و جزئیات اجرایی
نشریه ۵۲۴، ۱۳۸۹
 
۵ دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های بنایی غیر مسلح موجودنشریه ۳۷۶، ۱۳۸۶  Code376
۶ راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود – ساختمان های فولادی
نشریه ۱-۳۶۳، ۱۳۸۷
 Code363-1
۷ راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود – ساختمان های بتنی
نشریه ۲-۳۶۳، ۱۳۸۷
 
۸ راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود – ساختمان ها بنایی
نشریه ۳-۳۶۳، ۱۳۸۷
 
۹ دستورالعمل ارزیابی لرزه ای سریع ساختمان های موجود
نشریه ۳۶۴، ۱۳۸۷
 
۱۰ راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان های بتنی موجود با استفاده از مصالح تقویتی FRP
نشریه ۳۴۵، ۱۳۸۵
 
۱۱ دستورالعمل طراحی و اجرای سقف های تیرچه بلوک (تیرچه های پیش ساخته خرپایی و تیرچه های فولادی با جان باز)
نشریه ۵۴۳، ۱۳۹۰
 
۱۲ راهنمای طراحی و اجرای سیستم های جداساز لرزه ای در ساختمان ها
نشریه ۵۲۳، ۱۳۸۹
 
۱۳ ضوابط طرح و محاسبه ساختمان های صنعتی فولادی
نشریه ۳۲۵، ۱۳۸۵
 
۱۴ آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سردنورد
نشریه ۶۱۲، ۱۳۹۱
 
۱۵ آیین نامه سازه های فضاکار
نشریه ۴۰۰، ۱۳۸۹
 
۱۶ آیین نامه طرح و محاسبه سازه های بتنی پیش ساخته
نشریه ۳۸۸، ۱۳۸۶
 
۱۷ دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه
نشریه ۳۲۷، ۱۳۸۵
 
۱۸ مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدید نظر دوم)
نشریه ۵۵، ۱۳۸۳
 
۱۹ دستور العمل تجزیه های آزمایشگاهی نمونه های خاک و آب
نشریه ۴۶۷، ۱۳۸۷
 
۲۰ آیین نامه بتن ایران “آبا”
نشریه ۱۲۰، ۱۳۸۳
 
۲۱ راهنمای آیین نامه بتن ایران “آبا”
نشریه ۱۲۶، ۱۳۸۱
 
۲۲ آیین نامه اتصالات در سازه های فولادی،
نشریه ۲۶۴، ۱۳۸۵