آخرین اخبار

پروژه های اجرایی

معرفی برخی از پروژه های اجرایی

پروژه ساخت نیروگاه حرارتی جهرم

کارفرما:وزارت نیرو- گروه صنعتی مپناs_page_9

—————————————————————————————————————————–

پروژه ساخت خانه مشق (فرهنگسرای کوثر)

کارفرما:شهرداری منطقه ۹  

1

—————————————————————————————————————————–

پروژه ساخت مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی

کارفرما:وزارت جهاد کشاورزی

2

—————————————————————————————————————————–

پروژه ساخت تجاری اداری ملت(شهاب)

کارفرما:بانک ملت

5 (1)

—————————————————————————————————————————–

پروژه ساخت مجتمع مسکونی ۳۰۰ واحدی 

کارفرما: سازمان بازنشستگی شهرداری تهران